Produkty a služby

Projekt management

Jedná se o koordinaci a řízení všech fází projektu, od studie proveditelnosti přes projektové práce, výběrová řízení, získání příslušných povolení, koordinace vlastní výstavby, přejímacích řízení, nastavení provozních podmínek stavby až po řešení záručních a pozáručních oprav a to v rámci dohodnutých nákladů, termínů a kvalitativních ukazatelů.

Project manager zastupující zákazníka tedy zajišťuje správné naplánování prací na projektu z hlediska časových termínů, finančních, materiálových a lidských zdrojů a kvalitativních ukazatelů tak, aby celá výstavba splnila stanovené cíle. Funkce Project Managera zahrnuje veškeré požadované technické, finanční, plánovací, obstaravatelské a stavebně manažerské činnosti v jednom integrovaném procesu řízení výstavby.

Cílem project managmentu je zvýšení efektivity projektu, snížení nákladů při zachování kvality a rozsahu výstupů projektu a také zkrácení celkové doby trvání.

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

 • Výběr a posouzení
 • Sestavení koncepce a investičního záměru
 • Strategie přípravy
 • Zadání pro projekt a výběr projektanta
 • Vyhodnocení projektu
 • Řídící harmonogram
 • Odhad nákladů a potřeb financování

ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ

 • Harmonogram projekčních prací a stavebního řízení
 • Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA)
 • Spolupráce s projekčním týmem
 • Řízení inženýrských činností a projektových prací
 • Optimalizace řešení

PŘÍPRAVNÁ FÁZE VLASTNÍ REALIZACE

 • Analýza rizik
 • Organizační systém pro řízení stavby, způsob zajištění prací a dodávek
 • Rozčlenění projektu - rozfázování stavby v čase nebo rozčlenění stavby na samostatně sledované celky
 • Organizace výběrových řízení
 • Stanovení podmínek smluvních dokumentů a realizace prací
  • stanovení rozhodujících termínů, řídící harmonogram a způsob vyhodnocování časového plnění
  • řízení a kontrola kvality
  • řízení a kontrola bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany
  • způsob komunikace, podávání zpráv a způsob předávání korespondence
  • systém předání staveniště, pracovních zón a přebírání hotových prací
  • organizace porad, kontrolních dnů, atd.
  • systém měření vykonaných prací, provádění plateb a sledování a kontrola nákladů

REALIZAČNÍ FÁZE

 • Organizace staveniště a přípravných prací
 • Organizace a řízení stavební činnosti
  • řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečení staveniště
  • kontrola kvality
  • management změn a dodatků projektu a stavební činnosti
  • sledování postupu výstavby
  • sledování a kontrola nákladů
  • zpracovávání zpráv o vývoji výstavby

FÁZE DOKONČOVÁNÍ A PŘEJÍMEK, UVEDENÍ DO PROVOZU

 • Zavedení systému pro konečné přejímky
 • Manuály pro provoz a údržbu, dokumentace skutečného provedení
 • Příprava pro kolaudační řízení
 • Řešení reklamací a vad v průběhu záruční doby
Hlavní obrázek služby - Projekt management